Oshkosh Youth Hockey Association

Region 3

Mailing Address
PO Box 3836
Oshkosh, WI 54903
President: John Sheppard
Phone: (C) 920-279-9451  
e-Mail: presidentoyha@gmail.com
Vice-President: Scot Neitzel
Phone: (C) 920-420-5284  
e-Mail: vicepresidentoyha@gmail.com
Secretary: Austin Moore
Phone: (C) 920-420-5426  
e-Mail: secretaryoya@gmail.com
Treasurer: Randi Burris
Phone: (C) 920-376-1605  
e-Mail: treasureroyha@gmail.com
Game Scheduler: Scot Neitzel
Phone: (C) 920-420-5284  
e-Mail: scheduleoyha@gmail.com
Ref Scheduler: Scot Neitzel
Phone: (C) 920-420-5284  
e-Mail: scheduleoyha@gmail.com
Registrar: Naomi Magadanz
Phone: (C) 262-424-1867  
e-Mail: registraroyha@gmail.com


Back